FALSAFAH

Fakulti Perikanan dan Sains Makanan mengamalkan falsafah yang berasaskan dalam pengurusan sumber akuatik yang mampan dan menpraktikkan pengetahuan dalam sains makanan. Kami percaya dalam memupuk harmoni kewujudan bersama antara manusia dan ekosistem akuatik melalui tanggungjawab pendidikan, penyelidikan dan inovasi.

Visi

Untuk menjadi institusi yang melahirkan graduan yang berkemahiran dalam keterjaminan dan keselamatan makanan untuk pasaran domestik dan global.

Misi

Bagi mencapai visi tersebut, FPSM berazam untuk;

1. Melahirkan graduan sains tanaman, perikanan, akuakultur dan pemakanan yang berkualiti dan mahir dalam penggunaan teknologi terkini dalam bidang berkenaan.

2. Melahirkan graduan yang berketerampilan dalam penyelidikan sains pertanian, penternakan, perikanan, akuakultur dan pemakanan untuk kelestarian sumber berkenaan.

3.Melahirkan graduan yang kompetitif dalam memenuhi keperluan pasaran semasa dalam bidang sains tanaman, perikanan, akuakultur dan pemakanann

SLOGAN

“Ocean of discoveries, global sustainability”

Dasar Kualiti

“FPSM beriltizam memberi perkhidmatan yang terbaik dalam bidang Perikanan, Agroteknologi dan Sains Makanan untuk memenuhi kepuasan pelanggan melalui peningkatan kualiti 3 elemen utama iaitu Pengajaran, Penyelidikan dan Perkhidmatan sepertimana yang terkandung dalam objektif kualiti berikut”

OBJEKTIF

1.FPSM bertekad menyediakan perkhidmatan yang berkualiti dalam Pengajaran sepertimana berikut;
 • 1.1 Memastikan program akademik adalah berkualiti melalui kerjasama dan penerapan kurikulum berdasarkan penanda aras yang telah disasarkan oleh universiti dengan memastikan semua program mendapat akreditasi penuh daripada MQA dan mematuhi audit pemantauan program pengajian.
 • 1.2 Memperkasa pengembangan ilmu melalui pembelajaran sepanjang hayat. dan semua kursus melaksanakan penglibatan industri dalam kuliah pada setiap semester.
 • 1.3 Memastikan sasaran peratusan pelajar pra siswazah dan pascasiswazah 95% pelajar prasiswazah dan 40% pelajar pascasiswazah menamatkan pengajian dalam tempoh pengajian yang ditetapkan tercapai.
 • Berusaha meningkatkan kebolehpasaran kerja graduan bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh universiti berdasarkan Pelan Strategik UMT.
2.FPSM akan terus menjana ilmu baharu dan membawa manfaat kepada dunia akademik dengan membudayakan penyelidikan sepertimana berikut;
 • 2.1 Meningkatkan kualiti penyelidik dan penyelidikan melalui nisbah penerbitan tiga artikel jurnal terindeks per pensyarah seperti yang disasarkan untuk tempoh setahun.
 • 2.2 Setiap pensyarah mengetuai atau menganggotai satu geran penyelidikan yang aktif.
3.FPSM berusaha membawa manfaat kepada masyarakat dengan melalui pemindahan ilmu/ perkhidmatan pengurusan/ perundingan sepertimana berikut;
 • 3.1Memperkasakan projek pemindahan ilmu berimpak tinggi melalui pelaksanaan program melibatkan 12 komuniti setahun.
 • 3.2Mensasarkan penglibatan 20% staf akademik dalam program USR.
 • Meningkatkan kolaborasi akademia dengan melaksanakan 15 program berimpak tinggi bersama rakan industri dalam tempoh setahun.

Piagam Pelanggan FPSM

Kami berjanji akan memberikan perkhidmatan berkualiti seperti berikut;

 • 1. Melaksanakan semakan silibus serta penilaian program sekurang-kurangnya sekali setiap 5 tahun bagi memastikan program akademik yang relevan, diiktiraf, berkualiti dan mempunyai nilai kebolehpasaran graduan serta mematuhi peraturan akademik yang berkuatkuasa serta standard kualiti ISO 9001:2015 Sistem Pengurusan Kualiti (Quality Management System) QMS;
 • 2. Memberikan bimbingan dan nasihat akademik daripada para mentor yang berwibawa sekurang-kurangnya 2 kali setiap semester bagi melahirkan graduan berilmu, berakhlak mulia, berkualiti, berbudi dan berdaya saing;
 • 3. Memaklumkan keputusan/hebahan yang diterima daripada mesyuarat di peringkat pengurusan tertinggi universiti dalam tempoh 3 hingga 7 hari selepas diterima kepada pemegang taruh yang berkaitan;
 • 4. Memastikan maklumat peribadi pelanggan adalah selamat dan mematuhi standard kualiti ISO/IEC 27001:2013 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (Information Security Management System) ISMS;
 • 5. Memastikan peralatan dan perkakasan makmal/bengkel/stor/kemudahan gunasama dalam keadaan sedia untuk diguna selewat-lewatnya 10 minit sebelum kuliah amali/program dijalankan;
 • 6. Memastikan bahawa aduan pelanggan yang lengkap diberi maklum balas penerimaan dalam tempoh 3 hari bekerja; 7. Memastikan perkhidmatan kaunter untuk sebarang pertanyaan dilayan selewat-lewatnya dalam tempoh lima (5) minit.